ՃՈ-ն կարևոր հայտարարություն է տարածել․ բոլոր վարորդները պիտի տեղյակ լինեն

Այլ լուրեր

Ճանապարհային ոստիկանությունից հայտնում են․ «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով, տրանսպորտային միջոցների երթևեկության հապաղումներից և հնարավոր խցանումներից խուսափելու համար, 2021 թ. դեկտեմբերի 18-ին Երևան քաղաքի Բաղրամյան 3-րդ նրբանցքում կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն, որի արդյունքում նշված նրբանցքում երթևեկությունը կկազմակերպվի միակողմանի՝ ըստ կից սխեմայի»:

Ճանապ արհային ոստի կանությունից հայտ նում են․ «Ճ անապարհային երթևե կության անվտ անգության բարել ավման նպա տակով, տրանսպոր տային միջոցների երթև եկության հապա ղումներից և հնա րավոր խցա նումներից խուսա փելու համար, 2021 թ. դեկտ եմբերի 18-ին Երևան քաղ աքի Բաղրա մյան 3-րդ նրբանցքում կկ ատարվի երթևեկութ յան կազմակերպման փոփոխ ություն, որի արդ յունքում նշված նրբանցքում երթևեկությունը կկազմակերպվի միակողմանի՝ ըստ  կից սխեմայի»:

 

Leave a Reply